Chính sách bảo mật của BADI

– Chính sách bảo mật – Chính sách quyền riêng tư này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư cho www.badi.com.vn và chỉ áp dụng cho những thông tin được thu thập trên trang web này.
– Thu thập các thông tin cơ bản – Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của những thông tin được thu thập trên trang web này, giới hạn ở những thông tin mà bạn tự nguyện nhập vào hoặc cung cấp cho chúng tôi qua email. Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc các tiện ích theo dõi khác.
– Đăng ký – Để nhận được lợi ích của chúng tôi, chúng tôi phải có một số thông tin cơ bản về bạn và doanh nghiệp của bạn được thu thập trong trang Đăng ký của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để: i) Đánh giá sự phù hợp của các dịch vụ và tài trợ cho chúng ta có thể quyết định cung cấp, và ii) đáp ứng với bất kỳ yêu cầu chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp được công nhận tài trợ khác cho các doanh nghiệp bền vững tham gia vào nền kinh tế tròn.
– Kiểm soát thông tin của bạn – Bạn có thể đăng nhập thông qua trang web BADI bất cứ lúc nào để: i) Xem dữ liệu nào chúng tôi có về bạn, nếu có; ii) Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn, iii) Xóa thông tin đã đăng ký hoặc iv) In thông tin đã đăng ký của bạn.
– Bảo mật – Thông tin chúng tôi thu thập được lưu trữ trong một môi trường an toàn và chỉ có thể truy cập được cho nhân viên của chúng tôi, những người cần thông tin để cung cấp dịch vụ và tài trợ của chúng tôi.
– Chia sẻ thông tin – Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai khác hơn là với “các nhà cung cấp được công nhận khác tài trợ cho các doanh nghiệp bền vững tham gia vào nền kinh tế tròn” những người có thể cung cấp cho bạn với các dịch vụ bổ sung và tài trợ.

Chúng tôi không:

  • Sử dụng cookie;
  • Theo dõi lưu lượng truy cập trang web;
  • Chia sẻ với bất kỳ phương tiện truyền thông.